1       Despeses de personal 807.210,00
1 0     Despeses de remuneració 233.600,00
1 0 0   Despeses de remuneració 233.600,00
1 0 0 20 Despeses de remuneració 233.600,00
1 1     Personal fix 459.220,00
1 1 0   Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 459.220,00
1 1 0 00 Sou base personal fix 432.800,00
1 1 0 10 Triennis 25.800,00
1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 620,00
1 3     Personal eventual 1,00
1 3 0   Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual 1,00
1 3 0 00 Sou base personal eventual 1,00
1 6     Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l'empleador 114.389,00
1 6 0   Quotes seguretat social 107.389,00
1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 36.208,00
1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 71.180,00
1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 1,00
1 6 3   Despeses socials del personal 7.000,00
1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00
1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.000,00
2       Consum de béns corrents i serveis 374.286,00
2 0     Lloguers 1.394,00
2 0 2   Lloguer edificis i altres construccions 15,00
2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 15,00
2 0 3   Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 264,00
2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 264,00
2 0 6   Lloguer d'equipaments per a informàtica 1.115,00
2 0 6 00 Lloguer d'equipaments per a informàtica 1.115,00
2 1     Reparació, manteniment i conservació 9.102,00
2 1 2   Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00
2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00
2 1 3   Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.130,00
2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.130,00
2 1 5   Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00
2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00
2 1 6   Reparació i conservació d'equipaments informàtics 300,00
2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 300,00
2 1 9   Reparació i conservació. Altre material immobilitzat 4.872,00
2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immobilitzat 4.872,00
2 2     Material, subministraments i altres 351.790,00
2 2 0   Material d'oficina 4.995,00
2 2 0 00 Material d'oficina ordinari 2.000,00
2 2 0 01 Impressió de documents 400,00
2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00
2 2 0 20 Premsa i revistes 595,00
2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00
2 2 0 40 Material d'informàtica 1.000,00
2 2 1   Subministraments 4.045,00
2 2 1 00 Energia elèctrica 2.720,00
2 2 1 10 Aigua 65,00
2 2 1 30 Carburants per a calefacció 610,00
2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 300,00
2 2 1 80 Productes de neteja 150,00
2 2 1 90 Altres subministraments 200,00
2 2 2   Comunicacions 5.700,00
2 2 2 00 Serveis telefònics 4.700,00
2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00
2 2 3   Transport 300,00
2 2 3 10 Missatgers 300,00
2 2 4   Primes d'assegurances 2.080,00
2 2 4 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 2.080,00
2 2 6   Altres serveis 2.250,00
2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00
2 2 6 20 Divulgació i publicacions 600,00
2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00
2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00
2 2 7   Treballs realitzats per altres empreses 332.420,00
2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.925,00
2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 700,00
2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 5.945,00
2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 500,00
2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 319.350,00
2 3     Indemnitzacions per serveis 12.000,00
2 3 0   Reemborsament de dietes 8.000,00
2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.000,00
2 3 1   Locomoció 4.000,00
2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 4.000,00
3       Despeses financeres 350,00
3 4     De dipòsits, fiances i altres 350,00
3 4 9   Altres despeses financeres 350,00
3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00
3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 300,00
4       Transferències corrents 2.400,00
4 9     A l'exterior 2.400,00
4 9 2   A l'exterior 2.400,00
4 9 2 00 A l'exterior 2.400,00
6       Inversions reals 14.315,00
6 0     Inversions noves 1.450,00
6 0 5   Mobiliari i estris 750,00
6 0 5 00 Mobiliari 750,00
6 0 6   Equipaments per a processos d'informació 200,00
6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació 200,00
6 0 8   Altre immobilitzat material 500,00
6 0 8 10 Equipament cultural 500,00
6 1     Inversions de reposició 3.315,00
6 1 5   Mobiliari i estris 1.000,00
6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00
6 1 5 20 Equipaments per a processos d'impressió 500,00
6 1 6   Equipaments per a processos d'informació 2.315,00
6 1 6 10 Reposició i millora d'equipaments informàtics 2.315,00
6 4     Immobilitzat immaterial 9.550,00
6 4 0   Immobilitzat immaterial 9.550,00
6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 9.550,00
        Total pressupost de despeses 1.198.561,00
3       Taxes i altres ingressos 1.000,00
3 4     Altres ingressos 1.000,00
3 4 0   Sancions 1.000.00
3 4 0 00 Sancions 1.000,00
4       Transferències corrents 947.365,00
4 0     Del Consell General 947.365,00
4 0 0   Del Consell General 947.365,00
4 0 0 00 Del Consell General 947.365,00
5       Ingressos patrimonials 0,00
5 2     Interessos de dipòsits i comptes bancàris 0,00
5 2 0   Interessos de comptes bancàris 0,00
5 2 0 00 De comptes corrents 0,00
7       Transferències de capital 14.315,00
7 0     Del Consell General 14.315,00
7 0 0   Del Consell General 14.315,00
7 0 0 00 Del Consell General 14.315,00
8       Actius financers 235.881,00
8 7     Romanents de tresoreria 235.881,00
8 7 0   Romanents de tresoreria 235.881,00
8 7 0 00 Romanents de tresoreria 235.881,00
        Total pressupost d'ingressos 1.198.561,00