Descripció

Edicte del 24-11-2022 pel qual es convoca un concurs públic nacional, per a la realització dels treballs de fiscalització de les liquidacions dels comptes de diversos ens, corresponents als exercicis 2022 i 2023, respectivament.

El Tribunal de Comptes en exercici de les funcions que li són atribuïdes per la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000, (el text refós de la qual va ser publicat per Decret legislatiu del 27-9-2017, BOPA any 2017 núm. 63), i d’acord amb el seu article 29.3, convoca concurs públic nacional, modalitat ordinària i procediment de contractació obert, de conformitat amb l’article 113.1 d) de la Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública per a la realització dels treballs de fiscalització que serviran com a base als informes que emetrà el Tribunal de Comptes, de les liquidacions dels comptes dels ens següents: Caixa Andorrana de Seguretat Social, i Servei Andorrà d’Atenció Sanitària; així com de les liquidacions dels comptes, dels comuns de: Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, i Sant Julià de Lòria, i entitats participades, corresponents als exercicis 2022 i 2023.

Les persones interessades a participar en la present licitació, poden descarregar el plec de bases des del web www.tribunaldecomptes.ad o recollir-lo al Tribunal de Comptes.

Igualment, es poden consultar les guies de fiscalització que s’hauran de seguir en l’execució dels treballs, d’acord amb allò previst en les corresponents clàusules tècniques, del plec de bases.

Les ofertes han d’ésser presentades en sobres tancats i lacrats, als serveis de secretaria del Tribunal de Comptes, abans de les 13h30 del dia 17 de gener de 2023. L’obertura de plecs tindrà lloc el dia 18 de gener de 2023 a les 10h a la seu del Tribunal.

Tot el que es fa públic per a coneixement general.

Andorra la Vella, 24 de novembre de 2022

El president
Francesc d’Assís Pons Tomàs


Data límit presentació ofertes

17 de gener de 2023 13h30


Data obertura d'ofertes

18 de gener de 2023 10h


Lloc obertura d'ofertes

seu del Tribunal


Data publicació al BOPA

24-11-2022Petició de documentació :