INTOSAI:
Organització Internacional de les Institucions Superiors de Control de les Finances Públiques.

EUROSAI:
Organització de les Entitats Fiscalitzadores Superiors d'Europa.

AISCCUF:
Associació de les Institucions Superiors de Fiscalització que tenen en comú l'ús del francès.

ISSAI:
Normes Professionals per les Entitats Fiscalitzadores Superiors.